TENISOVÝ ODDÍL TJ HOSTIVICE

Baner
Provozní řád
Provozovatel: TJ Hostivice, tenisový oddíl
Sídlo: Na Hrázi 1144
Tel.:
předseda oddílu +420 777 123 265 Pavel Ouhrabka
správce tenisového areálu

+420 608 983 269

 

Jaroslav Burger

 

 

 

 

 

 Článek 1 - Vstup na tenisové kurty

 • Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku , u členů tenisového oddílu po zaplacení členského příspěvku, který návštěvník ( člen oddílu ), uhradí  u správce tenisového areálu nebo na číslo učtu . Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního  řádu a dbát pokynů správce.

 • Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu. Rozvrh  hodin    je umístněn na zdi klubovny.

 • Herní doba na tenisových kurtech je stanovena na 60 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést  i úklid tenisového kurtu.

 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

 • Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

 • Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí. 

 • Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.

 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

 • Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.

 • Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů. Instrukce ve formě obrázku jsou pověšené na každém kurtě.

 

Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů

3A - Členové tenisového oddílu

 • Členové tenisového oddílu mohou využívat tenisové kurty denně v době od 8.00 do 20.00 hod, popř. dle povětrnostních podmínek. O možnosti využívání kurtů rozhoduje výlučně správce kurtů.

 • Rezervace tenisového kurtu se provádí výlučně u správce  kurtů na tabuli Rozvrhu hodin.

 • Každý člen tenisového oddílu  má přidělenu 1 rezervační známku se svým členským číslem.

 • Rezervaci si provádí  po dohodě se správcem kurtů člen osobně , v případě tel. dohody  rezervuje hrací čas pro člena správce kurtů.  Rezervace se provádí zavěšením rezervační známky v Rozvrhu na volné pole vymezující hodinu a kurt, kterou chce rezervovat pro svoje hraní.

 • Po skončení hry je člen oddílu  povinen svoji rezervační známku  odstranit z pole, které měl rezervované . Buď ji odloží na odkládací plochu nebo si může ihned rezervovat  příští hraní přesunutím své rezervační známky do příslušného volného pole v tabuli Rozvrhu.

 • Pokud se člen nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času a ani správci kurtů nenahlásí pozdější příchod  na kurty, je správce kurtů oprávněn  obsadit  kurt případným jiným zájemcem (členem oddílu, návštěvníkem) o hraní na tenisových kurtech. Správce součastně odstraní jeho rezervační známku  na odkládací plochu.

3B- Návštěvník ( externí zájemce ) o hru na tenisových kurtech

 • Návštěvníci tenisového areálu mohou využívat tenisové kurty denně v době od 8.00 do 20.00 hod, popř. dle povětrnostních podmínek.

 • Od 17.00 hod má přednostní právo  na hraní člen oddílu.

 • Rezervaci provádí  návštěvníkovi výlučně správce kurtů . Rezervace  provede zavěšením rezervační známky pro hosty v Rozvrhu na volné pole vymezující kurt a hodinu, kterou chce návštěvník rezervovat pro své hraní.

 • Pokud nebude moci návštěvník  využít rezervovaný prostor pro své hraní , může si zajistit náhradníka , který tuto skutečnost ohlásí nejpozději při příchodu do tenisového areálu. Pokud nemůže  rezervovaný prostor využít pro sebe vůbec  je  povinen správci  ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 15 min před začátkem jeho hracího času. Správce  kurtů v tomto případě  odstraní jeho známku v rozvrhu a buď ji přesune na odkládací plochu nebo po dohodě rezervuje  jiný volný hrací termín. Uvolněný hrací prostor je správce kurtů oprávněn  obsadit případným jiným zájemcem.

 

Článek 4 - Zakázané činnosti v areálu

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

 • Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

 • Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod...

 • Opírat kola o oplocení areálu a fasády klubovny